دسته بندی : آموزشی بک اند زبان برنامه نویسی PHP

آشنایی با تابع Str_split در php

نوشتار این تابع به شکل زیر میباشد :

str_split(string, length)

آرگومان اول بصورت اجباری بوده و یک متن دریافت مینماید .

آرگومان دوم بصورت اختیاری بوده و عدد دریافت میکند که نماینگر طول بخش پذیری متن میباشد .

کد زیر رو دنبال کنید :

print_r(str_split("salam iran", 5));

در خروجی به ما این رو نشون میده : 

Array (
  [0] => salam 
  [1] => iran
)

خروجی بالا آرایه ای است که بعد از قسمت کردن متن به ما نمایش داده میشود. 

چگونه این تابع را با معلومات خودمان بسازیم ؟

function string_split( $string , $length = 1 ) {
  $Outside = ceil( strlen($string) / $length ) ;
  $arr = [] ; 
  for( $i = 0 ; $i < $Outside ; $i++ ){
    $arr[] = substr( $string , $i * $length , $length ) ;
  }
  return $arr ; 
}

بعد از ساختن متد ما آرگومان ورودی دوم را در صورت نبود 1 در نظر میگیریم 

در خط 2 ما برای اینکه تعداد تکرار حلقه ای که کار تکه تکه کردن متن را قرار است انجام دهد متوجه بشویم طول آرگومان اول را بر آرگومان دوم تقسیم و خارج قسمت رو به گرد کردیم و خروجی در متغییر Outside ذخیره سازی کردیم . با کمک حلقه ما به تعداد مورد نظر پیمایش در سطح متن انجام دادیم و به وسیله تابع substr که کارش تکه کردن از ایندکس و طول مورد نظر هست درون آرایه arr قرار دادیم در نتیجه به خواسته خودمون رسیدیم و خروجی تابع بالا مانند تابع str_split است .

0| از0رای

مطالب مشابه


1 دیدگاهافزودن