دسته بندی : بک اند زبان برنامه نویسی PHP

تابع مفید php به نام array_pick

برای استفاده : 

برای مثال ما یک آرایه انجمنی به شکل زیر داریم : 

$actor = [
  [ 'name' => 'kristen stewart', 'age' => 29 ],
  [ 'name' => 'Jennifer Aniston', 'age' => 50 ],
];

اگر ما در آرایه بالا فقط name ها رو بخوایم باید چکار کنیم ؟!

// returns [ 'kristen stewart', 'Jennifer Aniston' ]
$names = array_pick( $actor , 'name' );

تابع array_pick :


/**
 * Pick a value from every array inside of an array collection
 * @param array[array]  $arrayCollection
 * @param string      $pickKey
 * @return array
 */
function array_pick(array $arrayCollection, $pickKey) 
{
  $pickedValues = array();

  foreach ($arrayCollection as $array) {
    if (is_array($array) && isset($array[$pickKey])) {
      $pickedValues[] = $array[$pickKey];
    }
  }

  return $pickedValues;
}

5| از1رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن