دسته بندی : زبان برنامه نویسی JAVASCRIPT

متد خودکار تشخیص چینش متن در جاوا اسکریپت

String.prototype.alignment = function () {

  const PERSIAN_ALPHBA_REGX = /[\u0600-\u06FF]/g;
  const HTML_CONTENT_REGX = /<[^>]*>?/gm;

  var mainText = this.valueOf(),
    fragmentOriginalText = mainText.split("\n");

  return fragmentOriginalText.map(function (txt) {

    let stripContent = txt.replace(HTML_CONTENT_REGX, ''),
      numberOfPersianLetters = stripContent.match(PERSIAN_ALPHBA_REGX)?.length || 0,
      lengthText = txt?.length || 0,
      numberOfLettersNotPersian = lengthText - numberOfPersianLetters;

    switch (true) {
      case numberOfPersianLetters > numberOfLettersNotPersian: 
        txtDirection = "rtl";
        break;
      case numberOfPersianLetters < numberOfLettersNotPersian: 
        txtDirection = "ltr";
        break;
      default:
        txtDirection = "auto";
    }

    return lengthText ? `${txtDirection}">${txt}` : "";
  }).join("\n");
};

اگر بخواهم توضیحی کوتاهی در مورد این قطعه کد بدهم بصورت زیر میباشد :

 • ابتدا ما یک عبارت با قاعده نوشتیم که متون فارسی را در جمله تشخیص بدهد اسم این ثابت را PERSIAN_ALPHBA_REGX  در نظر گرفتیم 
 • ثابت دیگری برای تشخیص تگ های html در نظر میگیریم و در داخل متغییر HTML_CONTENT_REGX  تعریف میکنیم 
 • در متغییر fragmentOriginalText  ما متن ورودی را بر اساس کاراکتر \n بخش کرده و تبدیل به ارایه میکنیم . این آرایه حاوی پاراگراف های از اطلاعات متن ما میباشد . 
 • در متغییر stripContent  ما اطلاعات تگ های html درون هر txt (که شامل یک پارگراف ) میباشد را حذف میکنیم
 • در متغییر numberOfPersianLetters تعداد کلمات فارسی را پیدا میکنیم و متغییر lengthText  ما طول رشته مورد نظر (پاراگرف) در صورتی که طول منهای تعداد فارسی شود اندازه کلمات غیر فارسی یافت میشود که در numberOfLettersNotPersian  میریزیم 😎
 • در شرط حروف های فارسی و غیر فارسی بررسی شده و چینش سطر انتخاب میشود.

0| از0رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن