دسته بندی : زبان برنامه نویسی GO

ثابت ها در گولنگ

ثابت ها مانند var در گولنگ تعریف میشوند ولی با این تفاوت که از کلمه کلیدی const استفاده میشود و تنها میتواند string, boolean, numeric باشند. همچنین نمیتوان از := short assignment statement استفاده کرد. شما نیاز ندارید تایپ یک const رو تعریف کنید, گولنگ بر اساس context موجود تایپ را مشخص میکند 

const pi = 3.14
const (
  StatusOk         = 200
  StatusCreated      = 201 
  StatusAccepted      = 202
)
const (
  Pi     = 3.14
  Truth   = false
  Big    = 1 << 62
  Small  = Big >> 61
)


0| از0رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن