دسته بندی : زبان برنامه نویسی GO

متغییر در گولنگ

Variables & inferred typing

به وسیله var میتوانید یک لیست از متغییرها را ایجاد کنید 

var (
  name  string 
  age    int 
  location string
)

یا حتی میتوانید به صورت ساده تری بنویسید : 

var (
  name, location  string
  age        int
)

همینطور میتوانید به صورت دونه به دونه تعریف کنید 

var name    string
var age      int 
var location   string

همینطور میتوانید زمانی که متغییر را declaration کردید میتوانید به صورت مستقیم initializers رو هم انجام دهید 

var (
  name    string = "amin Ghaninia"
  age     int  = 29 
  location  string = "tehran"
)

همینطور میتوانیم در یک خط مقدار دهی را انجام دهیم 

var (
  name, location, age = "amin ghaninia", "tehran", 29
)

داخل یک متد میتوانیم از short assignment statement هم استفاده کنیم 

func main() {
  name, location := "amin ghaninia", "tehran"
  age := 29 
  fmt.Printf("%s (%d) of %s", name, age, location)
}

یک متغییر میتواند هر تایپی را بگیرد, مثلا میشود یک anonymous function تعریف کرد : 

func main () {
  action := func() {
    // doing something 
  }
  action()
}

داخل یک anonymous function اگر یک var تعریف کنید فقط داخل آن اسکوپ قابل دسترس است و خارج از اون قابل دسترس نمیباشد . 


0| از0رای

مطالب مشابه


0 دیدگاهافزودن